Professionele login

Algemene voorwaarden

Toepassing

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.

3. Alle plannen, documenten en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de nv Radetec behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Veiligheidscoördinatie

4. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Uitvoering van de werken

5. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de nv Radetec om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. De nv Radetec bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

6. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.

7. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de nv Radetec zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

8. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.

9. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

10. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de nv Radetec, de uitgevoerde werken geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

11. De nv Radetec is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

12. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de nv Radetec, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

13. voor de verborgen gebreken waarborgt de nv Radetec, de verborngen gebreken die zicht manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering, zoals bepaald in art. 10, of de datum waarop de onvolkomendheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de opdrachtgever. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de nv Radetec aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

14. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

15. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

16. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de nv Radetec zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de nv Radetec.

17. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

18. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Betaling

19. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst.

20. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de nv Radetec

21. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 15 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegdheid

22. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde

23. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.